การเปิดเผยราคากลางเครื่องวัดความดันตาแบบปากกา (TONO-PEN AVIA) จำนวน ๑ ชุด ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด