การเปิดเผยราคากลางเครื่องปั่นแยกสาร (Hematocrit) จำนวน ๓ เครื่อง ตามกฎหมาย ปปช. 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด