การเปิดเผยราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (O2 canular high flow) จำนวน 2 เครื่อง ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด