ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง ชนิด Once Through boilers (เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๓๖ ตัน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด