การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน  ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบ ประมาณ  2561 ส่วน 70% จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลำดับที่ 88 ตามกฎหมาย ปปช. 

ไม่พบฟีด