ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิด Valgus Varus Constrain Knee (VVC design) จำนวนประมาณ 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด