การเปิดเผยราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น ของโรงพยาบาลพิจิตร ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด