การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่าอาคารผู้ป่วยนอกกับหอผู้ป่วยสูติกรรม จำนวน 1 งาน ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด