การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด