การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมใบพัดเติมอากาศคลองวงเวียนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลพิจิตร ตามกฎหมาย ปปช.