การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมใบพัดเติมอากาศคลองวงเวียนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลพิจิตร ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด