ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร