ประกาศประกวดราคาซื้อsodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๕๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๑๔๓๑) จำนวน ๑๔๐,๔๖๔ ขวด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด