ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ Sodium chloride (NSS) ขนาด 50 มล.ในขวด 100 มล. จำนวน 140,464 ขวด ครั้งที่ 2 ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด