ประกาศประกวดราคาซื้อdesflurane ๒๔๐ mL inhalation vapour จำนวนประมาณ ๒๔๐ ขวด ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด