ประกาศประกวดราคาซื้อsevoflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ mL bottle จำนวนประมาณ ๒๗๕ ขวด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด