ประกาศประกวดราคาซื้อSodium Chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion,๕๐ mL จำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด