ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (GPU ๒๗๒๓๖๓) จำนวนประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด