ประกาศประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag (GPU 801522) จำนวนประมาณ 87,500 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด