ประกาศประกวดราคาซื้อ sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet, 1 tablet (GPU 687196) จำนวนประมาณ 42,000 เม็ด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด