ประกาศประกวดราคาซื้อOxaliplatin ๑๐๐ mg๕๐ mL concentrate for solution for infusion, ๕๐ mL vial (GPU ๖๖๗๗๗๒) จำนวนประมาณ ๕๒๐ ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด