ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา iron sucrose 100 mg5 mL solution for injection, 5 mL ampoule (GPU 816992) จำนวนประมาณ 2,600 หลอด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด