ร่างประกาศประกวดราคาซื้อOxaliplatin 100 mg50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial (GPU 667772) จำนวนประมาณ 520 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด