จากที่ได้กำหนดในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ให้มีการประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อในเวปไซด์ของโรงพยาบาลด้วยนั้นทางกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร ได้กำหนดให้มีการลงประกาศเป็นรายเดือน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ทั้งนี่้ได้แนบไฟส์ผลการจัดซื้อที่ได้ผู้ชนะตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยววิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟส์ที่แนบมาในนี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด