ประกาศประกวดราคาซื้อยา cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard, capsule (GPU ๒๗๕๔๐๙) จำนวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด