ประกาศประกวดราคา ซื้อ ยา isophane insulin ๑๐๐ iumL suspension for injection, mL cartridge (GPU ๙๙๒๙๗๑) จำนวนประมาณ ๘,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด