ประกาศประกวดราคาซื้อ atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet (GPU 693923) จำนวนประมาณ 264,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด