ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา phenytoin sodium 250 mg5 mL solution for injectioninfusion, 5 mL vial (GPU 865707) จำนวนประมาณ 2,560 หลอด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด