ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule (GPU 313257) จำนวนประมาณ 300,000 เม็ด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด