ประกาศประกวดราคาซื้อยา valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (GPU 644620) จำนวนประมาณ 120,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด