ประกาศประกวดราคาซื้อยา pregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule (GPU 364496) จำนวนประมาณ 44,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด