ประกาศประกวดราคาซื้อยา nicardipine hydrochloride 10 mg10 mL solution for injection, 10 mL ampoule (GPU 984253) จำนวนประมาณ 2,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด