ประกาศประกวดราคาซื้อยา carvedilol 6.25 mg tablet, 1 tablet (GPU 272363) จำนวนประมาณ 212,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด