แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006

Attachments:
Download this file (111060Plan61.xls)แผน2561[แผนยาและวมย]6765 kB

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด