ประกาศประกวดราคาซื้อยา heparin sodium 25000 iu5 mL solution for injection, 5 mL vial (GPU 988968) จำนวนประมาณ 3,200 หลอด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด