ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา heparin sodium ๒๕๐๐๐ iu๕ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU ๙๘๘๙๖๘) จำนวนประมาณ ๓,๒๐๐ หลอด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไม่พบฟีด