ประกาศประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, 1 vial (GPU 697671) จำนวนประมาณ 10,000 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด