ประกาศประกวดราคาซื้อยา cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (GPU ๙๗๗๕๑๑) จำนวนประมาณ ๔๖,๐๐๐ ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)