ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release tablet, 1 tablet (GPU 956120) จำนวนประมาณ 36,000 เม็ด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด