ประกาศประกวดราคาซื้อยา colistin 150 mg powder for solution for injection, 1 vial (GPU 520456) จำนวนประมาณ 3,500 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด