ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ sodium chloride 900 mg100 mL irrigation solution, 1 L bottle (GPU 789504) จำนวนประมาณ 40,000 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด