ประกาศประกวดราคาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection, 5 mL unit dose (GPU 521322) จำนวนประมาณ 160,000 หลอด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด