C : Communication : สื่อสารเพื่อสร้างกระแสความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือในการดำเนินงาน

วันนี้ ( 9 ก.พ.60 ) เวลา 08.30 น. นพ.วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  Green & Clean Hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสังคม ของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มารับบริการ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกแห่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ( ด้านสาธารณสุข ) โดยมี นพ.ศราวุฒิ  ตั้งศรีสกุล  ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม  ณ ห้องประชุมพระพิจิตร อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

  


 

 

 


 

 

 


 

 11 ก.ค.2560 รพ.พิจิตรได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล โดยได้ระดมความคิดเห็น ,แลกเปลี่ยน ,เสนอแนะ ของที่ประชุม  เพื่อนำโรงพยาบาลมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาล Clean Green ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

ไม่พบฟีด