แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 19 - 04 - 2561 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ธีรวัฒน์ /พญ.พิมพ์อร
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.กนกวรรณ
พญ.สุนทรีย์  พญ.กนกวรรณ  พญ.สุนทรีย์  พญ.กนกวรรณ
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี นพ.เสวี พญอัจฉราจีรี พญ.อัจฉราจีรี
         
ฝากครรภ์
 
  พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         พญ.ชัญวลี
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต  พญ.พิมประภา  นพ.สุเทพ  นพ.สุพจน์
นพ.อนุชิต  พญ.พิมประภา  นพ.สุเทพ  นพ.อนุชิต  
  นพ.เผดิม    นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
นพ.วิทยา นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ภัคณัฎฐ์  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์ นพ.พนมพร  พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด