แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 22 - 11 - 2561 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

นพ.โสภณ/พญ.นริศรา     /พญ.วิลาสินี/พญ.จิราพร แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.กนกวรรณ
 พญ.สายทิพย์  พญ.ศริญญา  พญ.สายทิพย์  พญ.ศริญญา
         
สูติกรรม
  นพ.เสวี พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต นพ.อดิศักดิ์  นพ.สุเทพ  พญ.สุรัสวดี
พญ.สุรัสวดี พญ.สุรัสวดี    พญ.สุรัสวดี นพ.สุเทพ 
  นพ.เผดิม ( Uro ) นพ.สุเทพ  นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ  นพ.สุวิทย์ นพ.ธีรวุฒิ  นพ.ณัฐรัฐ
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร  
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์  นพ.พระทอง  พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด