แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันอังคารที่ 19 - 12 - 2560 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ธีรวัฒน์
พญ.วันวิสาข์
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
นพ.ศรีวิทย์
พญ.พิมพ์อร
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.สุนทรีย์
 พญ.กนกวรรณ  พญ.สุนทรีย์  พญ.กนกวรรณ  พญ.ศริญญา
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี พญ.ปฏิมาวรรณ พญอัจฉราจีรี พญ.อัจฉราจีรี
         
ฝากครรภ์
 
พญ.ปฎิมาวรรณ พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         นพ.เสวี
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต  พญ.พิมประภา  นพ.สุเทพ  นพ.ธเนศ
นพ.สุเทพ นพ.สุพจน์  นพ.อนุชิต  นพ.พีรุตม์  
   นพ.เผดิม   พญ.พิมประภา  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
 นพ.วิทยา  นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ภัคณัฎฐ์  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.รัชนีกร  นพ.อภิรัฐ
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์ นพ.พนมพร  นพ.พระทอง
         
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ  หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน