แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันจันทร์ที่ 24 - 08 - 2561 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พญ.นริศรา /พญ.วิลาสินี
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.กุลรดา
 นพ.พีรพงษ์  พญ.ศริญญา  พญ.ศริญญา  นพ.พีรพงษ์
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต นพ.อดิศักดิ์  นพ.สุเทพ  พญ.สุรัสวดี
พญ.สุรัสวดี นพ.สุพจน์  นพ.อนุชิต    นพ.อนุชิต
  นพ.เผดิม ( Uro )    นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ  นพ.สุวิทย์ นพ.ธีรวุฒิ  นพ.ณัฐรัฐ
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร      
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์    
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด