นางกิมเฮง สินเพ็ง - นางสาวสุกานดา พงษ์ประภาพพร้อมบุตรหลาน

ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร 

จำนวน 1,025,000 บาท

 

 นายจำนง - นางแฉล้ม ศรีจอมขวัญพร้อมบุตรธิดา

บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 300,000 บาท

นายประดิษฐ์ นางมณี พรมเยี่ยม ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 205,000 บาท
อาจารย์สุรเสน ทั่งทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นางอุดม เนียมนาค
คุณกำโชค อารีรักษ์และครอบครัว ร่วมสายธารน้ำใจเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 300,000 บาท
ร้านนวกิจพานิช พิจิตร บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท
ครูสมนึก ทรัพย์สม บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท
นายสุขิต นางวรรณี หลิมศิริวงษ์ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท
นางสุภาภรณ์ แซ่เล้า บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร 100,000 บาท
ครอบครัวแทนปั้น ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 300,000 บาท
นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตรและครอบครัว ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท
ครูฝอย - แม่บุญโลม ทรัพย์สม บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท
   
12 พค.2552 นายสุริชัย ศิริรัตน์ ร้านไทยพานิชอาหลัยยนต์
300,000 บาท
  นางสังวาล แตงเทศทอง
300,000 บาท
  นางนิรดา หงษ์ธนัต
300,000 บาท
  คุณสุพัตรา อุ่ยเจริญศักดิ์
150,000 บาท
  นายบุญชัย รตะเสรี ห้างหุ้นส่วนโง้วไถ่เส็ง
100,000 บาท
  นายอำนาจ มณีศรีวงศ์กูล ร้านศิริกิจ
100,000 บาท
4 พค.2552 นางสาวอนงค์ ภูภัทรพงศ์ ร้ายมุ่ยฮวดตลาดศรีโสภณ
200,000 บาท
5 พค.2552 นายธงชัย หาญพงศาจิตต์
300,000 บาท
7 พค.2552 นายไพสิทธิ์ - นางวราภรณ์ ศิวเวทพิกุล พร้อมบุตรธิดา
300,000 บาท
19 พค. 2552 นางเชาวลักษณ์ พฤษะวัน
300,000 บาท
25 พค.2552 นพ.เลี้ยง ตั้งสิทธิโชค
300,000 บาท
27 พค.2552 นายรวม-นางบุษบา อินทรขาว
300,000 บาท
5 มิ.ย.2552 นางพิม ไพมณี
100,000 บาท
5 มิ.ย.2552 นางสุชาติ-นางวารี เทพรักษ์
300,000 บาท
  นางสุชาติ-นางวารี เทพรักษ์ บริจาคเพิ่มเติม
200,000 บาท
9 มิ.ย.2552 นายสุธรรม สุวรรณกาสา
100,000 บาท
9 มิ.ย.2552 นายสุธรรม สุวรรณกาสา นางสว่าง สุวรรณกาสา
300,000 บาท
9 มิ.ย.2552 นางสาวเพ็ญศรี โตวชิราภรณ์
200,000 บาท
9 มิ.ย.2552 นายสมเกียรติ ตั้งสิทธิโชค
300,000 บาท
16 มิ.ย.2552 น.ส.เยาวลักษณ์ เลาหพรนารถ
100,000 บาท
17 มิ.ย.2552 น.ส.ศรีสุนันท์ อนันทปัญญสุทธิ์
100,000 บาท
18 มิ.ย.2552 น.ส.เขมวรรณ เทียนศิริ ร้านพิจิตรศึกษา
200,000 บาท
18 มิ.ย.2552 น.ส.สุนันทา เทียนศิริ ร้านพิจิตรศึกษาอุทิศให้ น.ส.สุพัตรา เทียนศิริ
200,000 บาท
18 มิ.ย.2552 น.ส.เขมวรรณ เทียนศิริ ร้านพิจิตรศึกษา
100,000 บาท
9 ก.ค.2552 นายสมบัติ เดชมี
100,000 บาท
29 ก.ค.2552 น.ส.ทัศนีย์ ศรีสุเทพ , น.ส.อัญศาณี ศรีสุเทพ
200,000 บาท
19 ส.ค.2552 นางสมพร ธีรการุณวงศ์
300,000 บาท
ต.ค.2552 นางนงลักษณ์ วิเศษบริสุทธิ์
300,000 บาท
9 พ.ย.2552 นายสัมฤทธิ์ นางศิราภรณ์ เดี่ยวสุรินทร์
300,000 บาท
10 พ.ย.2552 น.ส.อำไพ แววหงษ์
300,000 บาท
4 ธ.ค.2552 พ.อ.ประทวน คุณภัทรา ก๊กมาศ
300,000 บาท
29 ธ.ค.2552 นางจิตรา ศรีวนิชย์
300,000 บาท
4 ม.ค.2553 นายนนท์ - นางวิมลวรรณ พรพ่อเพชร
300,000 บาท
8 ม.ค.2553 นางบุญมา เจิมประยงค์
300,000 บาท
2 ก.พ.2553 นางเหมวัลย์ โล่ห์เรืองทรัพย์
300,000 บาท
22 มี.ค.2555 นายวิรัตน์- นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์
300,000 บาท
6 ส.ค.2555 นายบักคิม-นางงิ้ง แช่โค้ว
100,000 บาท
10 ส.ค.2555 นายอังกูร-นางสำลี สิทธิวิรัชธรรม
500,000 บาท
1 มิ.ย.2556 นายไพรสันต์-นางอรุโณทัย แก้วทอง
300,000 บาท
23 เม.ย.2557 นายโบ๊เซี๊ยด แช่อุ้ย
100,000 บาท
25 พ.ย.258 นางพิณทิพย์ โสดานิล
300,000 บาท
30 ก.ย.2558 นายประพัฒน์-นางสมศรี เหลืองประเสริฐ
300,000 บาท
  นางสุราณี วิวัฒน์ศร
300,000 บาท
20 ก.พ.2559 นางลำจวน สุดเลิศ
200,000 บาท
3 มี.ค.2559 พระภิกษุปุณณาพัฒน์ สุขมาดำรง
100,000 บาท
18 เม.ย.2559 ร้านสุเทพพานิช นายชานน ศรีสุเทพ
300,000 บาท
10 มิ.ย.2559 นายสงวน อังคนินันท์
100,000 บาท
29 มิ.ย.2559 นายบุญเลิศ-นางวงเดือน ทั่งทอง
200,000 บาท
1 ก.ค.2559 นายสุวิทย์-นางประยงค์ กองกันภัย , นายปัญญา-นางประไพ ยอดจันทร์
150,000 บาท
10 ม.ค.2560 นายเฉลิมชัย ศรีสุเทพ
300,000 บาท
7 ก.พ.2560 นางบุญนาค รัตนะสิทธิสิริ
300,000 บาท
13 ก.ย.2559 ครอบครัวแทนปั้น
300,000 บาท
17 ก.พ.2560 นายวิศิษฐ์ โรจน์พจนรัตน์
300,000 บาท
ม.ค.2555 คุณมาลัย-คุณมารินทร์ ไชยเชาน์ ร้านปรินดา
600,000 บาท
17 มิ.ย.2552 คุณไพรัช ศรีสุเทพ บริษัทเล่าชุนกี่เทรดดิ้ง จำกัด
100,000 บาท
22 เม.ย.2556 คุณมีหลาน สมุทรกลิน
100,000 บาท
20 ก.ค.2558 คุณธนากร-คุณชวลิต ยอดจันทร์
300,000 บาท
20 ก.ค.2558 คุณปราณี ไกรเดช
100,000 บาท
11 ก.พ.2559 ร้านแอ๊วเบเกอรี่ คุณสุพรรณ คุณวิไลพร พัฒนดรงค์
300,000 บาท
11 ก.พ.2559 นายพีระ ปิติจอมวงศ์
100,000 บาท
11 ก.พ.2559 นางกิมเฮี๊ยะ มธุรพจนภาพ
100,000 บาท
10 พ.ย.2557 น.ส.สุกัญญา วิเศษจุมพล
100,000 บาท
  นางกรรณรส ยาแก้ว
100,000 บาท
18 ม.ค.2559 นายยี-นางฉลวย เมฆนันทไพศิฐ ร้านงามศิลป์พิจิตร
300,000 บาท
20 มี.ค.2560 น.ส.ศิริภรณ์ เหลาหพจนารถ
100,000 บาท
20 มี.ค.2560 น.ส.พรพิมล เหลาหพจนารถ
100,000 บาท
20 มี.ค. 2560 นางวันทนีย์ พรรณเชษฐ์
100,000 บาท
20 มี.ค.2560 น.ส.ประจิต ชูประพันธ์
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 คุณสุพรรณ พรชาตวิทย์
1,000,000 บาท
1 พ.ย.2558 นายอังกูล นางสำลี สิทธิวิรัชธรรม
300,000 บาท
1 พ.ย.2558 ร้านองค์วัฒนา
300,000 บาท
1 พ.ย.2558 น.ส.อัญศาณี ศรีสุเทพ
200,000 บาท
1 พ.ย.2558 น.ส.พรรณทิพย์ บัวกล่ำ
200,000 บาท
1 พ.ย.2558 น.ส.สมจิตร วงษ์ศรีทอง
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 น.ส.สายสวาท บัวกล่ำ
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 นางลาวัณย์ ศรีสุเทพ
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 น.ส.เล็ก วงษ์ศรีทอง
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 นางจิตรา โพธิ์ทองสุข
100,000 บาท
1 พ.ย.2558 นางจินตนา ภัทรประดิษฐ์
100,000 บาท
     
     
     
   
   
   
   
   

 

ไม่พบฟีด