คุณกำโชค อารีรัตน์และครอบครัว

ร่วมสายธารน้ำใจเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพิจิตร 

จำนวน 300,000 บาท

นายจำนง - นางแฉล้ม ศรีจอมขวัญพร้อมบุตรธิดา

บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 300,000 บาท

 

อาจารย์สุรเสน ทั่งทอง พร้อมครอบครัว

บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท

เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นางอุดม เนียมนาค

นายประดิษฐ์ นางมณี พรมเยี่ยม

ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร 

จำนวน 205,000 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด