นางสุภาภรณ์ แซ่เล้า บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร 100,000 บาท

 

ครูสมนึก ทรัพย์สม

บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท

 

                         นายสุขิต นางวรรณี หลิมศิริวงษ์ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท

 

ร้านนวกิจพานิช พิจิตร

บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท

ไม่พบฟีด