ครูฝอย - แม่บุญโลม ทรัพย์สม บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท

 

                                    นางสุภาภรณ์ แซ่เล้า บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร 100,000 บาท

นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตรและครอบครัว ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท 

 

                         นายสุขิต นางวรรณี หลิมศิริวงษ์ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด