นางเชาว์ลักษณ์ พฤษะวัน บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 800,000 บาท 

ไม่พบฟีด