นางเชาว์ลักษณ์ พฤษะวัน บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 800,000 บาท 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด