ครูฝอย - แม่บุญโลม ทรัพย์สม บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด