นางสุภาภรณ์ แซ่เล้า บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร 100,000 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด